Teammanagers Toezicht & Handhaving Sociaal Domein

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren
Branche Rijksoverheid, Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management, Personeel en Organisatie
Organisatie VNG via Merwede Executive Search

Wij zijn op zoek naar

Teammanagers Toezicht & Handhaving Sociaal Domein
Team Zorg en Kinderopvang
Team Participatiewet en Inburgering

VNG Naleving
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

VNG Naleving is een onderdeel van de VNG. Zij ondersteunt gemeenten bij het versterken van de toezichts- en handhavingspraktijk in het sociaal domein. Naleving heeft kennis die zij ontsluit voor gemeenten middels een kennisbank en de inzet van instrumenten als de website, fora, trainingen, webinars, workshops en advies. De kennis wordt verrijkt door het onderzoeken, signaleren en vertalen van trends en ontwikkelingen, het doen van innovatieprojecten en het ophalen van goede praktijken onder gemeenten en ketenpartners. 

Na een aantal jaren van pionieren en groei zijn koers en inrichting van de organisatie herijkt. Een doorontwikkeling is ingezet van ‘kenniscentrum’ naar ‘verbinder met kennis’. Meer actief wordt nu geïnvesteerd in manieren om in het netwerk kennis te delen en de positie als schakel tussen gemeenten en Rijk verder te verstevigen.

Om dit te kunnen realiseren en blijvend van toegevoegde waarde te zijn is VNG Naleving continu gericht op ontwikkeling en innovatie. Voor gemeenten én de eigen organisatie. Hierbij hoort ook een passende inrichting en sturing van de organisatie. Hierdoor zijn twee nieuwe functies gecreëerd: Teammanager toezicht en handhaving Participatiewet en Inburgering en Teammanager toezicht en handhaving Zorg en Kinderopvang.

Gezocht wordt nu daarom naar 2 teammanagers met een strategische blik die gaan meebouwen aan de doorontwikkeling van VNG Naleving. Vanuit deze nieuwe functie geef je mee vorm aan de ontwikkeling van de dienstverlening, een heldere organisatie-sturing en de verdere ontplooiing van medewerkers.

De teams
VNG Naleving wordt gevormd door ruim 45 professionals met een grote diversiteit aan achtergronden en expertises. Zij werken in functies als die van projectmanager, (beleids- en strategisch) adviseur, secretaris, data-expert, juridisch adviseur, etc. Zij delen energie, betrokkenheid en passie voor hun vak en de goede onderlinge sfeer heeft een herkenbare positieve uitstraling op de omgeving.

Naast het team Strategie en Organisatie is VNG Naleving zich gaan organiseren in 2 vakteams waarvoor nu teammanagers gezocht worden:

Team Participatiewet en Inburgering
Ruim 20 professionals voeren onder functionele aansturing van projectmanagers projecten en programma’s uit gericht op huisvesting arbeidsmigranten, wijkgerichte aanpak, adresproblematiek, vakantieparken en inburgering. Dit vindt plaats vanuit de noemers: Multidisciplinair Handhaven, Werk en Inkomen, Arbeidsmigranten en Vakantieparken.

Multidisciplinair handhaven
Binnen het thema Multidisciplinair Handhaven richt VNG Naleving zich op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners door het opzetten en uitvoeren van integrale handhavingsprojecten bij gemeenten, op het gebied van sociale zekerheid onder de koepel van de LSI (Landelijke Structuur Interventieteams). Deze interventieteamprojecten richten zich op de thema’s wijkgerichte aanpak, bewoningsvraagstukken, recreatieterreinen en huisvesting van arbeidsmigranten.

Werk en inkomen
Binnen het thema Werk en Inkomen biedt VNG Naleving gemeenten toepasbare ondersteuning op het gebied van preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet. De ondersteuning is gericht op het bereiken van spontane naleving van de verplichtingen van de Participatiewet door middel van preventie (communicatie en gedragsinterventies), het optimaliseren van dienstverlening en repressie (controle, toezicht en handhaving).

Arbeidsmigranten
Het ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten heeft als doel de positie van arbeidsmigranten te verbeteren en gemeenten daarbij te helpen. Gemeenten worden proactief opgezocht, geadviseerd en er wordt kennis gedeeld en ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en andere relevante partijen. Het ondersteuningsprogramma richt zich op het totale vraagstuk arbeidsmigranten waar naleving deel van uitmaakt, maar het gaat bijvoorbeeld ook over: huisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, integratie, beeldvorming, zorg en welzijn en registratie.

Vakantieparken
In drie pilots wordt door middel van actiegericht onderzoek onderzocht hoe de situatie op vakantieparken met problemen kan worden genormaliseerd. Dit betreft voornamelijk het samenspel tussen handhaving, zorg en huisvesting van mensen die op vakantieparken zijn gaan wonen.

Team Zorg en Kinderopvang
Zo’n 15 professionals werken in projecten en programma’s gericht op toezicht en handhaving van de Wet Kinderopvang en de aanpak van zorgfraude (WMO en Jeugdwet). Meer specifiek wordt gewerkt onder de noemers Zorg en Kinderopvang.

Zorg
Binnen het thema zorg Zorg adviseert en ondersteunt VNG Naleving gemeenten bij preventie, toezicht en handhaving in de Wmo en Jeugdwet. De ondersteuning is gericht op de inrichting van het toezicht op rechtmatigheid in de Wmo en de Jeugdwet bij gemeenten en de basis op orde. Daarnaast adviseren wij gemeenten om aan te sluiten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude, faciliteren wij regionale toezichthouders overleggen, organiseren wij regiobijeenkomsten voor kennisdeling en geven wij presentaties aan bestuurders over de aanpak van zorgfraude.

Kinderopvang
Binnen het thema Kinderopvang ondersteunt en adviseert VNG Naleving gemeenten over de uitvoering van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang, middels onder meer een helpdesk, trainingen, fora, handreikingen en een jaarlijks congres. Deze uitingen zijn erop gericht om kennis bij gemeenten te brengen, te verhogen en ook te delen met en tussen gemeenten. Daarnaast zijn wij de schakel tussen landelijk beleid en lokale uitvoering. Vanuit dat oogpunt hebben wij landelijke afstemming en leveren wij onze ketenpartners, waaronder ministerie SZW input op ontwikkelingen op beleid, wet-en regelgeving en ICT en onderzoeken op het terrein van kinderopvang.

De projectmanagers en adviseurs werken door het gehele land en hebben hun thuisbasis als standplaats. Regelmatig vinden kennisbijeenkomsten en intervisies plaats op een centrale locatie in Utrecht en op het VNG kantoor in Den Haag.

De actualiteit
Het terrein van toezicht en handhaving in het sociaal domein is volop in beweging. Als gevolg van onder andere de kinderopvangtoeslagenaffaire, maar ook door toenemende aandacht voor privacyvraagstukken, zullen beleid, regelgeving en uitvoeringsprocessen gaan veranderen. Zowel het nieuwe kabinet als de nieuwe colleges gaan hiermee aan de slag. Het geeft VNG Naleving een extra boost om haar rol van betekenis verder te versterken. Een moment bij uitstek om nu in te stappen als Teammanager!

Een nieuwe functie/de functie en de opgave
Als teammanager ben je lid van het MT en eindverantwoordelijk voor (de resultaten van) je team. Dit betekent het volgende:

* Het MT wordt gevormd door de twee nieuwe teammanagers van de vakteams, de teammanager Strategie en Organisatie en de directeur. Het MT is leidend bij de verdere doorontwikkeling van de organisatie. De komende periode vraagt om de samensmelting van nieuwe kennis, ervaringen, inzichten en competenties die leiden tot een complementair en goed op elkaar ingespeeld MT, dat richtinggevend is in de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Gezocht wordt naar teammanagers die met een strategische blik kijken naar de wijze waarop VNG Naleving haar rol voor gemeenten en richting Rijk kan versterken. Je neemt kennis mee van het sociaal domein, ófwel meer toegespitst op de WMO, Jeugdwet en de Wet Kinderopvang, ófwel op de Participatiewet, de nieuwe Wet Inburgering en idealiter de privacywetgeving. Je hoeft in aanvang géén diepgaande kennis te hebben van toezicht en handhaving, je bent vooral analytisch, een scherp observator, weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden en hebt het vermogen om relevante thema’s te agenderen en verder in ontwikkeling te brengen.

*Het bewegende terrein van toezicht en handhaving maakt dat continu moet worden ingespeeld op landelijke en lokale trends en ontwikkelingen. Gezocht worden teammanagers die hierop alert zijn en in staat zijn om samen met hun team en in breder verband voor Naleving als geheel de vertaling te maken naar relevante dienstverlening. Je zorgt er voor dat de dienstverlening zich ontwikkelt en relevant blijft.

*De werkzaamheden van VNG Naleving beslaan een breed terrein en zijn van diverse aard. Van operationele ondersteuning is opgeschoven naar een meer adviserende rol. Als teammanager zorg je er voor dat focus gehouden wordt, bewaak en ontwikkel je een heldere propositie van je team en bewaak je de samenhang met het (totale) portfolio van VNG Naleving. Daarnaast bewaak je ook de afstemming en samenwerking met andere concernonderdelen van de VNG en de beleidscommissies. Je brengt structuur, overzicht en focus.

*Elk team richt zich op meerdere thema’s. Dit is projectmatig georganiseerd. De projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse, operationele aansturing in de projecten en leveren belangrijke input voor voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Als teammanager ben je eindverantwoordelijk voor (de resultaten van) je team. Je hebt aandacht voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van de medewerkers en de projectmanagers in hun rol en zorgt er voor dat zij optimaal kunnen presteren. Je hebt oprechte aandacht voor je mensen en bent benader- en bereikbaar. Je hebt oog voor hun talenten, ziet ontwikkelkansen en geeft ruimte aan professionele groei. Je hebt een actief ondersteunende en coachende rol hierbij. Je zorgt er voor dat de juiste kennis en competenties worden ontwikkeld of worden aangetrokken.

*VNG Naleving onderhoudt relaties met een veelvoud aan (samenwerkings)partners. Naast de interne VNG organisatie, zoals beleidsafdelingen en commissies gevormd door bestuurders, wordt ook intensief samengewerkt met ketenpartners als UWV, SVB, GGD-en/GGD GHOR NL, DUO en zorgverzekeraars. Daarnaast ook met ondersteunende partijen als brancheverenigingen (Divosa), expertisecentra of autoriteiten (CCV, ZIN, NZa) en knooppunten (Inlichtingenbureau, Vektis, etc.). Verder zijn er landelijke partijen op het terrein van handhaving waar in de uitvoering mee wordt samengewerkt, zoals de Belastingdienst, het OM, de IND en het RIEC/LIEC. Tot slot wordt samengewerkt met het Rijk, vooral met SZW, VWS, OCW, BZK en de diverse landelijke inspecties in het sociaal domein. Als teammanager heb je een actieve rol in dit stakeholderveld en neem je positie in op de juiste niveaus en gremia. Je beweegt je met enig gemak en flair in een omgeving van verschillende belangen. Een mooie opgave om het voortouw te nemen tot verdere uitkristallisering van heldere contact- en escalatielijnen voor een meer efficiënte en effectieve benadering van het stakeholderveld.

*Als teammanager heb je met name ook een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de belangen van gemeenten bij het Rijk. Je zit namens de VNG/gemeenten aan tafel bij het Rijk voor onderwerpen op het terrein van toezicht en handhaving. Vanuit je positie heb je een goed overzicht van alle activiteiten, een goed oog voor trends en ontwikkelingen, vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, standpunten en aanpakken en weet je op de juiste tafels te agenderen en beïnvloeden. Je weet ook wanneer je moet opschalen en adviseert de directeur. Je hebt overtuigingskracht, bent doelgericht, flexibel en vindingrijk en een verbindende persoonlijkheid.

De ideale kandidaat
Je kent het sociaal domein vanuit bijvoorbeeld een adviesbureau of een publieke (gemeentelijke) organisatie en je hebt ervaring met het vertalen van trends en ontwikkelingen naar concrete dienstverlening. Je hebt leidinggevende ervaring als lijn- en/of programmamanager en ervaring met het werken binnen een netwerk van partijen. Je hebt een goed abstractieniveau, kijkt met een strategische blik, bent mens- én resultaatgericht en je weet je met flair te verhouden tot je omgeving. Je bent een uitstekend communicator.

Je vindt het interessant om een nieuwe functie vorm te geven en mee verder te bouwen aan het unieke DNA van VNG Naleving!

Functie-eisen en competenties

  • WO werk- en denkniveau;
  • Lijn- en/of programmamanagement ervaring en aantoonbaar succesvol in het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling;
  • Een goed begrip van de rol van de VNG en vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, standpunten en aanpakken;
  • Voor het team Zorg en Kinderopvang neem je idealiter kennis op het gebied van de WMO, de Jeugdwet en de Wet Kinderopvang mee;
  • Voor het team Participatiewet en Inburgering neem je idealiter kennis op het gebied van de Participatiewet, de nieuwe Wet Inburgering en privacywetgeving mee;
  • Strategische blik, ontwikkelaar, ervaring met werken in netwerk van partijen, stijlflexibiliteit

(Overige) persoonskenmerken en vaardigheden: strategische blik naar werkveld en organisatie-inrichting en -sturing, analytisch, visie kunnen omzetten naar concrete dienstverlening en activiteiten, stevige persoonlijkheid met flair, makkelijk kunnen schakelen op verschillende niveaus en in onderwerpen, doel- en resultaatgericht, verbindend, oprechte interesse in de medewerkers van je team.

Wat biedt de VNG
De VNG biedt de mogelijkheid om een nieuwe functie vorm te geven en - mede gezien genoemde actualiteiten - een meer dan interessant moment om in te stappen en mee te bouwen aan het unieke DNA van VNG Naleving!

VNG Naleving biedt een maandsalaris van maximaal € 6547,52 bruto per maand gebaseerd op een 36-urige werkweek (schaal 13 CAO Rijk). Daarnaast is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat in totaal 16,3% van het bruto salaris bedraagt en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%. De overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de Rijksoverheid. Geboden wordt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

De procedure
VNG Naleving wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot en met zaterdag 7 mei sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Hierbij graag aangeven voor welke van de twee functies je opteert. Voor meer informatie over de vacature nodigen wij u uit contact op te nemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij VNG Naleving vinden plaats in de eerste week van juni. Een eventueel vervolggesprek in de tweede week van juni. Een (ontwikkel)assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Leidinggeven, Leidinggevende, Teamleider, Teammanager, Teammanagement, Programmamanagement, Sociaal Domein, Jeugd, Zorg, Participatie